Положення про департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Рішення Черкаської міської ради від 21.03.2019 № 2-4180

 1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (далі - департамент) є виконавчим органом Черкаської міської ради, підконтрольний та підзвітний Черкаській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові міста Черкаси.

  2. Департамент утворений та діє на підставі рішення Черкаської міської ради, Положення про департамент і є правонаступником прав та обов’язків управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Придніпровської районної ради м. Черкаси та управління праці та соціального захисту населення виконкому Соснівської районної ради м. Черкаси.

  3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Черкаської обласної ради, Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Черкаського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

  4. Департамент є самостійною юридичною особою, зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України, печатки, штампи та відповідні бланки із своїм найменуванням, рахунки спеціальних коштів та інші рахунки, передбачені законодавством України.

  Департамент може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах.

  5. Майно департаменту належить йому на правах оперативного управління.

  6. Структурні підрозділи департаменту (управління, відділи, сектори) (далі – підрозділи департаменту) не мають статусу юридичної особи, діють у складі департаменту, керуючись положеннями про відповідні підрозділи та цим Положенням.

  7. Працівники департаменту отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету та поділяються на:

  посадових осіб місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

  службовців та робітників.

  8. Департамент забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері соціального захисту населення.

  9. Департамент утворений з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері соціального захисту населення в тому числі надання соціальних послуг.

  10. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Черкаси, а саме:

  1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно з законодавством України мають право на пільги, надання житлових субсидій населенню; забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

  2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичній операції та членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб;

  3) організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення до надання соціальних послуг недержавних організацій;

  4) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням підрозділами департаменту та підпорядкованими йому закладами, установами, організаціями, законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

  5) розроблення та організація виконання міських програм, спрямованих на поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг;

  6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

  7) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку окремих категорій громадян;

  8) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

  9) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми;

  10) дотриманням на підприємствах не нижче встановленого державою мінімального рівня оплати праці та забезпеченням реалізації державних гарантій у сфері оплати праці з метою припинення діяльності тіньового сектору економіки, руйнуванням шляхів мінімізації сплати податку на доходи фізичних осіб, збільшенням надходжень до бюджету;

  11) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, легалізації занятості, оплати охорони і належних умов праці, профілактики травматизму невиробничого характеру, виконання комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, пов’язаного з охороною праці, в межах своїх повноважень;

  12) організація ефективного співробітництва та соціального діалогу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

  13) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

  14) здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, відповідно до наданих (делегованих) повноважень, з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

  11. Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює контроль за:

  1) дотриманням Конституції України, законів та актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації, Черкаської міської ради;

  2) додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин, охороною праці, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

  3) призначенням та виплатою передбаченої законодавством державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання батьків яких невідоме; допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду; особам з інвалідністю, іншим соціально вразливим верствам населення, а також наданням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних виплат;

  4) правильністю надання державної допомоги;

  5) цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

  6) формуванням та веденням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

  7) здійсненням відповідно до законодавства виплати грошових компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування, за невикористане санаторно-курортне лікування та вартості самостійного санаторно-курортного лікування окремих категорій громадян;

  8) додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

  12. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню департамент:

  розробляє і виконує міські програми соціального захисту та надання соціальних послуг особам, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  бере участь у розробці та виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси;

  вносить пропозиції щодо обсягів фінансування з міського бюджету програм соціального захисту;

  спрямовує, контролює та координує діяльність підпорядкованих департаменту організацій;

  здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та якістю надання соціальних послуг, що надаються на конкурсних засадах недержавними суб’єктами чи фізичними особами;

  організовує роботу з визначення потреби територіальної громади міста у соціальних послугах, у встановленому порядку готує та подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до визначеної потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

  взаємодіє з недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги;

  залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

  сприяє волонтерським організаціям та окремими волонтерам у наданні допомоги соціально-незахищеним громадянам;

  забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

  бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

  сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

  у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально-незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про організації та установи, що залучають для провадження своєї діяльності волонтерів, зокрема ті, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території міста;

  вивчає та впроваджує вітчизняний і міжнародний досвід роботи щодо соціального захисту населення та надання соціальних послуг особам, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  впроваджує інноваційні види соціальних послуг особам, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі визначені Кабінетом Міністрів України в переліку платних соціальних послуг;

  здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

  в установленому порядку подає пропозиції Черкаській міській раді та виконавчому комітету Черкаської міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації спеціалізованих закладів, установ та організацій соціальної сфери;

  сприяє реінтеграції бездомних громадян;

  забезпечує дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впроваджує нові форми і методи соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  проводить аналіз та оцінку потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання;

  формує банк даних багатодітних сімей міста, здійснює видачу посвідчень багатодітним сім’ям та дітям з багатодітних сімей;

  здійснює облік отримувачів всіх видів соціальних послуг.

  13. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю департамент:

  здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

  визначає за участю громадських організацій осіб з інвалідністю рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг та вносить уповноваженим органам пропозиції щодо створення безперешкодного середовища;

  визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної держадміністрації;

  організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

  визначає потребу в утворенні установ надання соціальних послуг, установ соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, координує їх роботу;

  бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

  здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

  здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю на безоплатне пільгове забезпечення автомобілями;

  сприяє соціальній реабілітації, адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

  сприяє імплементації та реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю у місті Черкаси;

  14. У сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми департамент:

  реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає, у межах компетенції, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

  взаємодіє з іншими департаментами та органами виконавчого комітету Черкаської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, служби у справах дітей, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей з інвалідністю;

  організовує оздоровлення та відпочинок дітей та реалізує відповідні програми про оздоровлення;

  придбає соціальне житло для осіб з числа дітей-сиріт;

  забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань гендерної рівності;

  забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми;

  забезпечує впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

  організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, вносить пропозиції виконавчому комітету Черкаської міської ради та департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам.

  15. У сфері соціально-трудових відносин:

  розглядає звернення громадян, фізичних та юридичних осіб з питань додержання законодавства про працю;

  виявляє порушення законодавства про працю, вживає заходи щодо їх усунення шляхом притягнення суб'єкта господарювання або його посадової особи до відповідальності передбаченої законодавством;

  бере участь у врегулюванні соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками у разі виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

  розглядає в межах повноважень колективні договори і угоди, що укладаються на підприємствах, в установах, організаціях з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців, щодо їх відповідності законодавству, та, у разі виявлення порушень, надає рекомендації стосовно їх усунення;

  здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них;

  бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру;

  здійснює організаційне забезпечення діяльності робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, Ради безпечної життєдіяльності населення;

  проводить консультативно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості населення, колективно-договірного регулювання, охорони праці та з інших питань, що належать до компетенції відділу.

  16. Департамент у межах повноважень:

  розглядає звернення громадян та здійснює підготовку відповідних документів для присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня»;

  оформляє документи для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  вирішує питання оформлення опікунства над особами, визнаними судом недієздатними;

  приймає рішення щодо влаштування недієздатних осіб до психоневрологічних інтернатів;

  приймає рішення (надає згоду) на госпіталізацію недієздатних осіб, які за станом свого здоров’я не здатні висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, до закладів з надання психіатричної допомоги;

  організовує в межах своєї компетенції роботу з надання встановлених законодавством пільг громадянам, які мають на це право;

  в установленому порядку формує базу даних реєстру осіб, які мають право на пільги веде їх персоніфікований облік;

  сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

  здійснює відшкодування витрат перевізникам і підприємствам-надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених в міському бюджеті на відповідний період, як за рахунок субвенції з державного бюджету, так і за рахунок коштів міського бюджету;

  відшкодовує витрати на поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, які мають особливі (трудові) заслуги перед Батьківщиною, відповідно до законодавства; відшкодовує витрати на поховання та спорудження надгробка на могилі осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

  формує та підтримує в актуальному стані базу даних, веде облік та проводить інвентаризацію особових рахунків (справ) одержувачів усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат і пільг в установленому законодавством порядку;

  веде облік особових рахунків одержувачів усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат та пільг;

  підтримує функціонування апаратно-програмних засобів у складі єдиної інформаційної мережі Міністерства соціальної політики України, а також єдиної комп’ютерної, інформаційної мережі, телекомунікаційного середовища;

  здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

  проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань пенсійного забезпечення, надає громадянам консультації;

  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту, створює відповідні комісії та робочі групи;

  здійснює прийом громадян з питань, які належать до його компетенції;

  організовує і проводить консультації, розглядає у встановлений термін звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги;

  проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з питань, що належать до його компетенції, зокрема, через засоби масової інформації;

  залучає у встановленому порядку на договірних засадах з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, до виконання окремих видів робіт осіб, які беруть участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, та організовує їх виконання;

  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

  забезпечує захист персональних даних;

  забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  аналізує стан та тенденції соціального розвитку в місті та вживає заходів щодо усунення недоліків;

  бере участь у розробці та виконанні Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси;

  розробляє проекти рішень та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі соціального захисту населення та надання соціальних послуг особам, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, вносить їх на розгляд відповідних органів;

  готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

  вносить пропозиції до проекту бюджету міста Черкаси;

  забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  погоджує та затверджує кошториси розпорядників коштів (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів) нижчого рівня, здійснює контроль за цільовим використанням розпорядниками нижчого рівня бюджетних коштів;

  фінансує видатки міського та обласного бюджету на здійснення заходів з виконання місцевих соціальних програм та за рахунок субвенцій з державного бюджету – державних програм соціального захисту населення;

  здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

  погоджує, а у разі необхідності - бере участь у розробці, ініціює внесення на розгляд і затвердження Черкаською міською радою положення про соціальні заклади та зміни до них;

  ініціює створення комісій при виконавчому комітеті Черкаської міської ради для вирішення питань делегованих повноважень у сфері соціального захисту;

  взаємодіє з іншими виконавчими органами Черкаської міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями міста незалежно від форм власності;

  спрямовує, координує та контролює діяльність центрів, служб, установ, організацій, в тому числі недержавних, які надають соціальні послуги

  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  готує та подає, в установленому порядку, аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належить до його компетенції;

  організовую роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  організовує ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил

  задовольняє потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

  організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів департаментом та його структурними підрозділами, керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів департаменту в судах;

  сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників, установ і закладів системи соціального захисту населення;

  здійснює інші делеговані повноваження відповідно до законодавства України.

  17. Департамент відповідно до покладених на нього завдань має право:

  1) звертатися та одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від інших департаментів, управлінь, відділів Черкаської міської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань;

  2) вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері соціального захисту населення;

  3) використовувати дозвіл заявників на перевірку поданої інформації та залучати інші організації для перевірки достовірності даних, що надаються для отримання права на отримання пільг, соціальної допомоги, зокрема, житлових субсидій, звертатись з вказаного питання до органів виконавчої влади та отримувати відповіді на запити;

  4) здійснювати контроль за наданням особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, переміщеним особам, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

  5) перевіряти достовірність інформації наданої підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності для оформлення документів для призначення різних видів соціальної допомоги;

  6) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Черкаської міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  7) скликати в установленому порядку, наради, проводити семінари, круглі столи та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

  8) подавати Черкаській міській раді та її виконавчим органам пропозиції за компетенцією департаменту;

  9) укладати угоди, договори з установами, підприємствами, організаціями різних форм власності, з окремими юридичними та фізичними особами з метою реалізації наданих повноважень відповідно до вимог чинного законодавства;

  10) брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

  11) розробляти проекти рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови м. Черкаси в межах наданих департаменту повноважень;

  12) залучати у встановленому порядку на договірних засадах з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, до виконання окремих видів робіт осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, та організовувати їх виконання;

  13) проводити інспекційні відвідування та невиїзні інспектування підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, та фізичних осіб – підприємців щодо виконання ними вимог законодавства про працю;

  14) направляти до правоохоронних органів матеріали для прийняття рішень про притягнення правопорушників до відповідальності за фактами порушень законодавства про працю, готувати позови, звертатись з ними до суду, брати участь у судових засіданнях, вивчати матеріали виконавчих проваджень, подавати скарги;

  15) викликати посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців та громадян для одержання усних або письмових пояснень у зв’язку із порушенням законодавства про працю;

  16) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

  17) вносити роботодавцям, суб’єктам господарювання пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю, передавати матеріали до правоохоронних органів;

  18) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених чинним законодавством, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

  19) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

  20) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

  21) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

  22) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

  23) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування;

  24) складати, у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

  18. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи.

  Склад цих рад, комісій і робочих груп та положення про них затверджує директор департаменту.

  19. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами Черкаської міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, з Державними та Єдиними реєстрами, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  20. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Черкаський міський голова в установленому законодавством порядку.

  Директор може мати заступників.

  21. Директор департаменту:

  1) здійснює керівництво діяльністю департаменту, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

  2) подає у встановленому законом порядку на затвердження Черкаській міській раді Положення про департамент;

  3) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту, посадову інструкцію директора територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, директора Черкаського міського центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших керівників установ, підпорядкованих департаменту; установлює тарифний розряд директору Черкаського міського центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з урахуванням вимог законодавства України;

  4) вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників департаменту та присвоєння їм рангів; щодо нагородження або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;

  5) контролює дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  6) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Черкаської міської ради та її виконавчого комітету;

  7) розпоряджається коштами в межах затверджених в установленому порядку кошторисів департаменту;

  8) організовує виконання рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови міста Черкаси;

  9) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

  10) звітує перед міським головою міста Черкаси про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

  11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  12) забезпечує підготовку проектів рішень і внесення їх на розгляд Черкаської міської ради та її виконавчого комітету, а також проектів розпоряджень міського голови міста Черкаси, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх повноважень;

  13) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, в установах Державної казначейської служби України;

  14) координує і контролює роботу підпорядкованих департаменту Центру надання соціальних послуг м. Черкаси, Черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших соціальних установ;

  15) контролює дотримання законодавства України щодо фінансування пільг та допомог за рахунок субвенції з державного бюджету;

  16) без доручення діє від імені департаменту, представляє в установленому порядку департамент у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, укладає та розриває від імені департаменту угоди (договори), видає довіреності;

  17) веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян;

  18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;

  19) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування департаменту;

  20) в межах своєї компетенції інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови міста Черкаси;

  21) приймає учнів та студентів на практику (підписує договори та видає відповідні накази);

  22) створює тимчасові робочі місця для проведення окремих видів громадських робіт;

  23) у процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами Черкаської міської ради та органами виконавчої влади;

  24) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та Положення про департамент, а також повноваження, покладені на департамент окремими рішеннями Черкаської міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови міста Черкаси;

  25) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства про працю.

  22. Директор департаменту несе персональну відповідальність за:

  1) виконання покладених на департамент завдань відповідно до цього Положення;

  2) відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;

  3) виконання рішень Черкаської міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень міського голови, а також доручень посадових осіб керівництва міської ради та виконкому;

  4) своєчасне надання інформації та звітів з питань, що входять до повноважень департаменту;

  5) стан справ в підпорядкованих підрозділах;

  6) стан діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в департаменті;

  7) своєчасний та якісний розгляд звернень громадян та службової кореспонденції;

  8) організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення департаменту.

  23. Обов'язки директора департаменту під час його відсутності виконує заступник директора департаменту.

  24. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Черкаси.

  Структуру, граничну чисельність працівників та фонд оплати праці департаменту затверджує Черкаська міська рада.

  Штатний розпис департаменту затверджує Черкаський міський голова.

  25. Фінансування видатків департаменту.

  Фінансування видатків департаменту здійснюється з міського бюджету згідно з кошторисом. Департамент є головним розпорядником коштів відповідно до бюджетного законодавства. Директор департаменту має право вносити Черкаській міській раді пропозиції щодо уточнення кошторису видатків.

  26. Заключні положення:

  1) ліквідація та реорганізація департаменту проводиться Черкаською міською радою у порядку, визначеному законодавством України.

  2) зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Черкаської міської ради.